Inne

Magazyny produktów niebezpiecznych

Chemikalia nigdy nie mogą być przechowywane bez nadzoru. Stanowią one bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska naturalnego, więc można je przechowywać tylko i jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. Chodzi tutaj zarówno a magazynowanie, jak i długotrwałe składowanie takich materiałów.

Magazyn ADR jest miejscem, który jest przystosowane do magazynowania materiałów niebezpiecznych, za materiały niebezpieczne uznajemy przeróżnego razu ciecze, płyny i aerozole oraz dodatkowo produkty stałe.
Każdy z takowych materiałów ma inne właściwości, jeden jest żrący, inny może powodować przykładowo zaburzenia układu oddechowego, a inny może np skazić wodę. Takie materiały rozsądnie stosowane są niezbędne w przemyśle i budownictwie, ale powinno się się nimi odpowiednio zajmować, w głównej mierze właściwie jest składować i magazynować. Są do tego wyznaczone specjalne procedury i magazyn aerozol przykładowo zapobiega wydostaniu się rozpylonego aerozolu poza obręb danego magazynu albo poza obręb np konkretnego pomieszczenia. Z kolei magazyn chemiczny ma bardzo różnorakie przeznaczenie i w takim magazynie znajdują się bardzo skomplikowane systemy zabezpieczeń, które zapobiegają skażeniu środowiska zewnętrznego materiałami znajdującymi się w takim magazynie. Sposoby tych zabezpieczeń są bardzo różne. Magazyn chemikaliów musi być także obsługiwany przez doświadczony i wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. To nie jest praca, do jakiej można skierować każdego. Tutaj niezwykle istotne jest, żeby mieć właściwe przeszkolenie a przeszkolenie to polega na teoretycznym i praktycznym zaznajomieniu się z rodzajami zagrożeń i sposobami postępowania z tymi zagrożeniami. Pracownik magazynu ADR musi wiedzieć, jak postępować z konkretnymi materiałami i co robić, żeby zabezpieczyć je , a oprócz tego zabezpieczyć ludzi, którzy mogliby posiadać styczność z takimi materiałami i na których te materiały mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć. Takie przeszkolenie musi być zakończone pozytywnym zaliczeniu egzaminu.
Zobacz również: magazyn substancji niebezpiecznych.